مطالب مرتبط با کلید واژه

میکروب شناسی پزشکی


معاون پژوهشی مرکز

معاون پژوهشی مرکز: دکتر محمد ارجمندزادگان رشته تخصصی: PhD میکروب شناسی پزشکی مرتبه علمی: استاد پست الکترونیک: mmatinam81@yahoo.com شماره تماس: 34173506