مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه


تجهیزات مرکز

تجهیزات آزمایشگاه مرکز:   -بخش مولکولی:   ترموسایکلر ورتکس-اسپین سانتریفوژ سیستم الکتروفورز افقی             سیستم الکتروفورز عمودی هود لامینار ماکروفر سیستم رویت ژل               -بخش میکروب شناسی       میکروسکوپ انکوباتور فور بن ماری اتوکلاو   -بخش گیاهان دارویی دستگاه عصاره گیری همزن برقی