آزمایشگاه

مسئول: خانم صدیقه جدیدی
مسئول فنی : خانم دکتر زاهدی
 
پرسنل :
آقای حامد هندی
آقای محمود میرزارضی
آقای علی عزیزالهی
خانم فاطمه رمضانی
خانم نفیسه رضایی
 
تلفن : 3-43222081 و 43220020
داخلی:  239 
 
شرح وظایف :
ü انجام آزمایشات بیو شیمی شامل اندازه گیری میزان قند و چربی خون ، چکاب کارکرد کلیه و کبد و آنزیم بوسیله دستگاه اتو آنالیزBT-3000
ü آزمایات هیتولوژی شامل CBC بوسیله دستگاه MS9
ü تعیین گروهای خونی
ü آزمایشات هورمونی
ü آزمایشات ایمنولوژی شامل شناسایی ویروس های هپاتیت و ایدز و ...
ü بسیاری از آزمایشات روتین و تخصصی دیگر همراه با دستگاه های الکترولیت آنالیز و بیلی روبین متر و سیستم .

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷