آزمایشگاه

تعداد بازدید:۷۷۰

مسئول واحد : صدیقه جدیدی

مدرک:فوق لیسانس

سابقه کار:27سال

شرح وظایف:سوپر وایزر آزمایشگاه کلیه امورات آزمایشگاه

شماره تماس واحد و داخلی: 3-43222081 داخلی 239

کارکنان واحد
نام و نام خانوادگی سمت
علی عزیزالهی مسئول جانشین
فاطمه رمضانی کارشناس آزمایش
حامد هندی کارشناس آزمایش
سارا عطاالهی کارشناس آزمایش
نوشین آشفته کارشناس آزمایش
سارا ضیغمی کارشناس آزمایش
حدیث مهدیزاده کارشناس آزمایش
حمید احمدی کارشناس آزمایش
مونا اسماعیلی کارشناس آزمایش

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸