اورژانس

بخش اورژانس
 
مسئول : آقای قاسم رئیس اکبری
 
پزشکان :  
خانم دکتر مرضیه ولی
خانم دکتر رکسانا بهمنی
آقای دکتر جعفر ادیب
آقای دکتر مهسا جلیلیان

پرسنل :
خانم لیلی حسینی پور
خانم مهناز غضنفری
خانم زهرا آب خیز
خانم کبری شیرازی
خانم لیلی سجادیان
خانم اشرف اسماعیل بیگی
آقای محمود آرزومندی
آقای مرتضی صادقی
 
تعداد تخت :  12 
تلفن : 3-43222081 و 43220020
داخلی: 205 - 206

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷