اورژانس

تعداد بازدید:۱۲۰۸

مسئول واحد: آقای قاسم رئیس اکبری

مدرک: کارشناس ارشد پرستاری

سابقه کار:29 سال

شرح وظایف:کلیه امورات بخش داخلی اعم از بیمار و پرسنل 
تلفن : 3-43222081 و 43220020
داخلی: 205 - 206

کارکنان واحد
نام و نام خانوادگی سمت
لیلی حسینی پور معاون مسئول بخش
اعظم احمدی پرستار
مرتضی صادقی پرستار
آرزو محمدی پرستار
زهرا داودی پرستار
آسیه آقا حسینی پرستار
میترا یوسفی پرستار
مهسا ایمنی پرستار
حسن قره داغلی پرستار
محمد حسین حمیدی پرستار
کبری شیرازی بهیار
لیلی سجادیان بهیار
اکرم ابراهیمی بهیار
اشرف اسماعیل بیگی بهیار

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸