خدمات

تعداد بازدید:۳۴۷

مسئول واحد:اصغر عطائی

مدرک:لیسانس

سابقه کار:31 سال

شرح وظایف:کلیه امورات  بیمارستانی اعم از بیمار و پرسنل

شماره تماس واحد و داخلی: 3-43222081 داخلی 223

کارکنان واحد
نام ونام خانوادگی سمت
وحید نوری خدمتگزار
روح الله حسن زاده خدمتگزار
علیرضا سروش خدمتگزار
هادی اکبری خدمتگزار
اسماعیل بهرامی خدمتگزار
حسن یوسفی خدمتگزار
پوریا عظیمی خدمتگزار
اعظم علی حسینی خدمتگزار
کشور قربانی خدمتگزار
حسن سروش خدمتگزار
محسن سودمند خدمتگزار
محمد رضا سودمند خدمتگزار
محمد براتی خدمتگزار
حجت اله پیامی خدمتگزار
محمود رجبی خدمتگزار
فرشاد  قاسمی خدمتگزار
وحید عباسی خدمتگزار
عماد رخساره خدمتگزار
احمد میر دادی خدمتگزار
محمد آقاگلی خدمتگزار
الهه قندی خدمتگزار
محمد توکلی تلفخانه

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸