درمانگاه

مسئول : آقای صفر نظریان
 
پرسنل :
خانم شهناز خراسانی
 
 
تلفن : 3-3222081 و 3220020
داخلی: 236

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷