راهنمای بیماران

تعداد بازدید:۶۶۹

مراحل پذیرش بیماران :
1- بیمار پس از دریافت دستور بستری از پزشک معالج به بخش مربوطه مراجعه و پس از تاییدبخش با همراه به واحد پذیرش مراجعهمی‌نماید.
2- مدارک مورد نیاز شامل : کارت شناسائی ملی ، دفترچه بیمه و کپی آن (دارای تاریخ اعتبار و به نام بیمار ) و دستوربستری به واحد پذیرش تحویل داده می‌شود.
نکته:افراد فاقد پوشش بیمه ای ، به منظوراستفاده از خدمات بیمه ایرانیان می‌توانید قبل از بستری به سازمانبیمه خدمات درمانی مراجعه فرمایید.
3- توسط واحد پذیرش برای بیمار پرونده تشکیلشده و هزینه‌ی علی‌الحساب از وی دریافت می‌گردد.
4- بیمار به همراه پرونده بهبخش مربوطه مراجعه و پرونده تحویل منشی بخش می‌شود.
 
مراحل ترخیص بیماران :
1- بیمار توسط پزشکانمربوطه ویزیت و دستور ترخیص صادر می گردد و اقدامات لازم جهت ترخیص بیمار توسط منشی بخش صورتمی‌پذیرد.
2- پرونده توسط منشی بخش جهت انجام امور مالی به واحد داروخانه و درآمدبیمارستان ارجاع داده می‌شود.
3- پس از تکمیل پرونده و اخذ مدارک لازم هزینه پرونده محاسبه و همراه با مراجعه به صندوق نسبت به پرداخت وجه و دریافت رسید اقدام می نماید.
4- با مراجعه به واحد درآمد برگه‌ی ترخیص جهت بیمار صادر و هنگام خروج ازبیمارستان، به نگهبانی تحویل دادهمی‌شود. 
 
 
توصیه‌های برای افراد ملاقات کننده و همراه بیماران
ü        ساعات ملاقات بیماران از 16 الی 17می‌باشد.
ü        برای رعایت حقوق افراد و حفظ ایمنی، ازکشیدن سیگار خودداری نمایید.
ü        برای کنترل آلودگی صوتی در محیط بیمارستان، گوشیتلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار داده تا از ایجاد سر و صدا در راهروهایبیمارستان خودداری شود. 
ü        از آوردن وسایل اضافی مانند پتو، فلاسک و ... خوددارینمایید.
ü        از همراه آوردن کودکان زیر 12 سال به محیط بیمارستان خودداری فرمایید.
ü        از همراه آوردن میوه‌هایی مانند هندوانه، طالبی و ... به بخش‌های بستری خوددارینمایید.
ü        از آوردن گلدان خاک‌دار و گلهای طبیعی به داخلبیمارستان بپرهیزید.
ü        برای رفاه حال بیماران و نیز جلوگیری از ورود عفونت به بخش‌ها ازازدحام بیش از حد در بخش‌ها خودداری فرمایید.
ü        لوازم آغشته به خون (پنبه، گاز و ...) و ترشحات بیمار را در سطل زباله عفونی (سطل زرد رنگ با پلاستیک زرد رنگ) وپسماندهای موادغذایی ( باقیمانده غذا، کاغذ، قوطی کنسرو و ...) را در سطل زباله شبه خانگی (غیر عفونی) بریزید. 
ü        قبل و بعد از تماس بابیمار به شستشوی دست‌ها توجه فرمایید.
ü        از حضور در بیمارستان و بخش در مواقع خارج از وقت ملاقاتخود داری فرمایید.
 
 
توصیه‌های کلی بهمراجعین محترم :
1- در صورتمغایرت نام و نام خانوادگی بیمار با آنچه در پرونده درج شده است با ارائه مدارک شناسایی معتبر قبل از ترخیص به واحد پذیرش جهت اصلاح مشخصات مراجعه نمایید در غیراین صورت هیچ نوع تغییری در مشخصات پرونده امکانپذیر نمی باشد.
2- بیمارانی کهدارای دفترچه بیمه می باشند در بدو ورود حتماً دفترچه بیمه خود را به واحد پذیرش ارائه نماید.
3- بیمارانی که فاقد بیمه هستند بلافاصله پس از بستری در ساعت اداری بهدفتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان و یا نماینده مقیم در بیمارستان مراجعه تا در اسرع وقت دفترچه بیمه برایشان صادر گردد.
4- استفاده از بیمه تکمیلی منوط به ارائه معرفینامه می باشد بنابراین قبل از ترخیص بیمار جهت دریافت معرفی نامهبه نمایندگی بیمه مربوطه مراجعه فرمایید.
5- بیمارانی که بیمه تکمیلی دارند ولیامکان دسترسی به سازمان بیمه گر خود ندارند هنگام ترخیص حتما مدارک بالینیشامل(خلاصه پرونده،لیست داروهای مصرفی) را از منشی بخش و واحد ترخیص دریافت و به سازمان بیمه گرخودتحویل دهند.
6- چنانچه جهت ضمانت تسویه حسابپرونده، مدارک شناسایی خود را به پذیرش تحویل داده اید ظرف 48 ساعت جهت تسویه حساباقدام فرمایید در غیر این صورت این واحد هیچگونه تعهدی نسبت به مدارک شماندارد.مراحل پذیرش بیماران :
1- بیمار پس از دریافت دستور بستری از پزشک معالج به بخش مربوطه مراجعه و پس از تاییدبخش با همراه به واحد پذیرش مراجعهمی‌نماید.
2- مدارک مورد نیاز شامل : کارت شناسائی ملی ، دفترچه بیمه و کپی آن (دارای تاریخ اعتبار و به نام بیمار ) و دستوربستری به واحد پذیرش تحویل داده می‌شود.
نکته:افراد فاقد پوشش بیمه ای ، به منظوراستفاده از خدمات بیمه ایرانیان می‌توانید قبل از بستری به سازمانبیمه خدمات درمانی مراجعه فرمایید.
3- توسط واحد پذیرش برای بیمار پرونده تشکیلشده و هزینه‌ی علی‌الحساب از وی دریافت می‌گردد.
4- بیمار به همراه پرونده بهبخش مربوطه مراجعه و پرونده تحویل منشی بخش می‌شود.
 
مراحل ترخیص بیماران :
1- بیمار توسط پزشکانمربوطه ویزیت و دستور ترخیص صادر می گردد و اقدامات لازم جهت ترخیص بیمار توسط منشی بخش صورتمی‌پذیرد.
2- پرونده توسط منشی بخش جهت انجام امور مالی به واحد داروخانه و درآمدبیمارستان ارجاع داده می‌شود.
3- پس از تکمیل پرونده و اخذ مدارک لازم هزینه پرونده محاسبه و همراه با مراجعه به صندوق نسبت به پرداخت وجه و دریافت رسید اقدام می نماید.
4- با مراجعه به واحد درآمد برگه‌ی ترخیص جهت بیمار صادر و هنگام خروج ازبیمارستان، به نگهبانی تحویل دادهمی‌شود. 
 
 
توصیه‌های برای افراد ملاقات کننده و همراه بیماران
ü        ساعات ملاقات بیماران از 16 الی 17می‌باشد.
ü        برای رعایت حقوق افراد و حفظ ایمنی، ازکشیدن سیگار خودداری نمایید.
ü        برای کنترل آلودگی صوتی در محیط بیمارستان، گوشیتلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار داده تا از ایجاد سر و صدا در راهروهایبیمارستان خودداری شود. 
ü        از آوردن وسایل اضافی مانند پتو، فلاسک و ... خوددارینمایید.
ü        از همراه آوردن کودکان زیر 12 سال به محیط بیمارستان خودداری فرمایید.
ü        از همراه آوردن میوه‌هایی مانند هندوانه، طالبی و ... به بخش‌های بستری خوددارینمایید.
ü        از آوردن گلدان خاک‌دار و گلهای طبیعی به داخلبیمارستان بپرهیزید.
ü        برای رفاه حال بیماران و نیز جلوگیری از ورود عفونت به بخش‌ها ازازدحام بیش از حد در بخش‌ها خودداری فرمایید.
ü        لوازم آغشته به خون (پنبه، گاز و ...) و ترشحات بیمار را در سطل زباله عفونی (سطل زرد رنگ با پلاستیک زرد رنگ) وپسماندهای موادغذایی ( باقیمانده غذا، کاغذ، قوطی کنسرو و ...) را در سطل زباله شبه خانگی (غیر عفونی) بریزید. 
ü        قبل و بعد از تماس بابیمار به شستشوی دست‌ها توجه فرمایید.
ü        از حضور در بیمارستان و بخش در مواقع خارج از وقت ملاقاتخود داری فرمایید.
 
 
توصیه‌های کلی بهمراجعین محترم :
1- در صورتمغایرت نام و نام خانوادگی بیمار با آنچه در پرونده درج شده است با ارائه مدارک شناسایی معتبر قبل از ترخیص به واحد پذیرش جهت اصلاح مشخصات مراجعه نمایید در غیراین صورت هیچ نوع تغییری در مشخصات پرونده امکانپذیر نمی باشد.
2- بیمارانی کهدارای دفترچه بیمه می باشند در بدو ورود حتماً دفترچه بیمه خود را به واحد پذیرش ارائه نماید.
3- بیمارانی که فاقد بیمه هستند بلافاصله پس از بستری در ساعت اداری بهدفتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان و یا نماینده مقیم در بیمارستان مراجعه تا در اسرع وقت دفترچه بیمه برایشان صادر گردد.
4- استفاده از بیمه تکمیلی منوط به ارائه معرفینامه می باشد بنابراین قبل از ترخیص بیمار جهت دریافت معرفی نامهبه نمایندگی بیمه مربوطه مراجعه فرمایید.
5- بیمارانی که بیمه تکمیلی دارند ولیامکان دسترسی به سازمان بیمه گر خود ندارند هنگام ترخیص حتما مدارک بالینیشامل(خلاصه پرونده،لیست داروهای مصرفی) را از منشی بخش و واحد ترخیص دریافت و به سازمان بیمه گرخودتحویل دهند.
6- چنانچه جهت ضمانت تسویه حسابپرونده، مدارک شناسایی خود را به پذیرش تحویل داده اید ظرف 48 ساعت جهت تسویه حساباقدام فرمایید در غیر این صورت این واحد هیچگونه تعهدی نسبت به مدارک شماندارد.مراحل پذیرش بیماران :
1- بیمار پس از دریافت دستور بستری از پزشک معالج به بخش مربوطه مراجعه و پس از تاییدبخش با همراه به واحد پذیرش مراجعهمی‌نماید.
2- مدارک مورد نیاز شامل : کارت شناسائی ملی ، دفترچه بیمه و کپی آن (دارای تاریخ اعتبار و به نام بیمار ) و دستوربستری به واحد پذیرش تحویل داده می‌شود.
نکته:افراد فاقد پوشش بیمه ای ، به منظوراستفاده از خدمات بیمه ایرانیان می‌توانید قبل از بستری به سازمانبیمه خدمات درمانی مراجعه فرمایید.
3- توسط واحد پذیرش برای بیمار پرونده تشکیلشده و هزینه‌ی علی‌الحساب از وی دریافت می‌گردد.
4- بیمار به همراه پرونده بهبخش مربوطه مراجعه و پرونده تحویل منشی بخش می‌شود.
 
مراحل ترخیص بیماران :
1- بیمار توسط پزشکانمربوطه ویزیت و دستور ترخیص صادر می گردد و اقدامات لازم جهت ترخیص بیمار توسط منشی بخش صورتمی‌پذیرد.
2- پرونده توسط منشی بخش جهت انجام امور مالی به واحد داروخانه و درآمدبیمارستان ارجاع داده می‌شود.
3- پس از تکمیل پرونده و اخذ مدارک لازم هزینه پرونده محاسبه و همراه با مراجعه به صندوق نسبت به پرداخت وجه و دریافت رسید اقدام می نماید.
4- با مراجعه به واحد درآمد برگه‌ی ترخیص جهت بیمار صادر و هنگام خروج ازبیمارستان، به نگهبانی تحویل دادهمی‌شود. 
 
 
توصیه‌های برای افراد ملاقات کننده و همراه بیماران
ü        ساعات ملاقات بیماران از 16 الی 17می‌باشد.
ü        برای رعایت حقوق افراد و حفظ ایمنی، ازکشیدن سیگار خودداری نمایید.
ü        برای کنترل آلودگی صوتی در محیط بیمارستان، گوشیتلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار داده تا از ایجاد سر و صدا در راهروهایبیمارستان خودداری شود. 
ü        از آوردن وسایل اضافی مانند پتو، فلاسک و ... خوددارینمایید.
ü        از همراه آوردن کودکان زیر 12 سال به محیط بیمارستان خودداری فرمایید.
ü        از همراه آوردن میوه‌هایی مانند هندوانه، طالبی و ... به بخش‌های بستری خوددارینمایید.
ü        از آوردن گلدان خاک‌دار و گلهای طبیعی به داخلبیمارستان بپرهیزید.
ü        برای رفاه حال بیماران و نیز جلوگیری از ورود عفونت به بخش‌ها ازازدحام بیش از حد در بخش‌ها خودداری فرمایید.
ü        لوازم آغشته به خون (پنبه، گاز و ...) و ترشحات بیمار را در سطل زباله عفونی (سطل زرد رنگ با پلاستیک زرد رنگ) وپسماندهای موادغذایی ( باقیمانده غذا، کاغذ، قوطی کنسرو و ...) را در سطل زباله شبه خانگی (غیر عفونی) بریزید. 
ü        قبل و بعد از تماس بابیمار به شستشوی دست‌ها توجه فرمایید.
ü        از حضور در بیمارستان و بخش در مواقع خارج از وقت ملاقاتخود داری فرمایید.
 
 
توصیه‌های کلی بهمراجعین محترم :
1- در صورتمغایرت نام و نام خانوادگی بیمار با آنچه در پرونده درج شده است با ارائه مدارک شناسایی معتبر قبل از ترخیص به واحد پذیرش جهت اصلاح مشخصات مراجعه نمایید در غیراین صورت هیچ نوع تغییری در مشخصات پرونده امکانپذیر نمی باشد.
2- بیمارانی کهدارای دفترچه بیمه می باشند در بدو ورود حتماً دفترچه بیمه خود را به واحد پذیرش ارائه نماید.
3- بیمارانی که فاقد بیمه هستند بلافاصله پس از بستری در ساعت اداری بهدفتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان و یا نماینده مقیم در بیمارستان مراجعه تا در اسرع وقت دفترچه بیمه برایشان صادر گردد.
4- استفاده از بیمه تکمیلی منوط به ارائه معرفینامه می باشد بنابراین قبل از ترخیص بیمار جهت دریافت معرفی نامهبه نمایندگی بیمه مربوطه مراجعه فرمایید.
5- بیمارانی که بیمه تکمیلی دارند ولیامکان دسترسی به سازمان بیمه گر خود ندارند هنگام ترخیص حتما مدارک بالینیشامل(خلاصه پرونده،لیست داروهای مصرفی) را از منشی بخش و واحد ترخیص دریافت و به سازمان بیمه گرخودتحویل دهند.
6- چنانچه جهت ضمانت تسویه حسابپرونده، مدارک شناسایی خود را به پذیرش تحویل داده اید ظرف 48 ساعت جهت تسویه حساباقدام فرمایید در غیر این صورت این واحد هیچگونه تعهدی نسبت به مدارک شماندارد.

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷