اتاق عمل

تعداد بازدید:۴۷۲

اتاق عمل

مسئول واحد: داود رضایی

مدرک: کاردان اتاق عمل

سابقه کار: 28 سال

شرح وظایف: کلیه امورات اتاق عمل اعم از بیمار و پرسنل بعهده اینجانب است

شماره تماس و داخلی: 43222081 داخلی 228-225

کارکنان واحد
نام و نام خانوادگی   سمت                
حسین رفیعی کارشناس اتاق عمل
فاطمه کریمی کارشناس اتاق عمل
مرجان اکبری کارشناس اتاق عمل
الهه طبری کارشناس اتاق عمل
معصومه السادات صدری کارشناس هوشبری
هدا زین العابدین کارشناس هوشبری
مهدی خاتمی کارشناس هوشبری
نیلوفرالسادات موسوی کارشناس هوشبری
سمانه سیاحی کارشناس هوشبری
زهرا حسن آبادی کارشناس هوشبری

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸