حاکمیت بالینی

تعداد بازدید:۷۷۷

حاکمیت بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) محلات

تعریف حاکمیت بالینی (Clinical Governance) :
حاکمیت بالینی عبارت است از"چارچوبی که در آن سازمان های ارائه دهنده خدمت در قبال بهبود دائمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند".
محورهای حاکمیت بالینی:
-       مدیریت کارکنان
-       ممیزی بالینی
-       اثر بخشی بالینی
-       استفاده از اطلاعات
-       مدیریت خطر
-       آموزش و مهارت آموزی
-       تعامل با بیمار و جامعه
 
اعضای اصلی کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) محلات :
آقای دکتر فردوسی (ریاست کمیته و رئیس شبکه بهداشت و درمان محلات )
آقای دکتر نامغ (ریاست بیمارستان امام خمینی"ره"محلات)
آقای رحمتی (مدیر بیمارستان)
خانم آقاجانی (مترون)
خانم بخشایش (سوپروایزر آموزشی)
خانم امینی (دبیر کمیته)
آقای رئیس اکبری (مسئول اورژانس)
آقای دکتر جهانبخش ( پزشک کمیته)
آقای بهرامبیگی (مسئول امور مالی)
 
 
برنامه های کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) محلات
مقدمه:
ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخ گویی ارئه دهندگان خدمات درمانی در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم، از مهمترین اهداف استراتژیک مرکز درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) محلات می باشد. در این راستا کمیته حاکمیت بالینی این مرکز در دی ماه 1389، پس از ابلاغ ضرورت استقرار حاکمیت بالینی در مراکز درمانی از سوی وزارت بهداشت و درمان ، فعالیت خود را آغاز نمود.
اهداف کمیته حاکمیت بالینی در این مرکز:
هدف کلی:
-استقرار و اجرای حاکمیت باالینی در این مرکز
اهداف جزئی:
-آموزش و ترویج مبانی حاکمیت بالینی در این بیمارستان
- تمرکز بر بالا بردن کیفیت مراقبت های بالینی با تاکید بر استانداردهای معتبر
-دریافت و بررسی نظرات و شکایات بیماران و تبدیل شکایت بر رضایت
-شناسایی، تحلیل و مدیریت ریسک های بالینی در بیمارستان
- ممیزی بالینی و بازنگری نتایج ممیزی بالینی براساس شاخص های تعریف شده و انجام توصیه هایی برای بهبود، بازنگری ممیزی مدارک پزشکی و پرستاری
-بازنگری حوادث بالینی نامطلوب و عوارض جانبی دارو
-شفاف سازی خدمات درمانی برای ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات درمانی
 
اقدامات انجام شده:
- تشکیل کمیته حاکمیت بالینی در بیمارستان
-صدور ابلاغ جهت اعضای اصلی و برقراری منظم جلسات حاکمیت بالینی
-فرهنگ سازی و آموزش
-تعییین مهمترین اجزای حاکمیت بالینی با توجه به دستورالعمل های وزارت بهداشت- درمان و معاونت محترم درمان
 
اقدامات انجام شده در راستای محور های مختلف حاکمیت بالینی:
1)     مشارکت همراهان و بیماران:
- تشکیل دفتر رسیدگی به شکایات و مشکلات بیماران با مسئولیت مدیریت بیمارستان
- طراحی و تهیه فرم دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات
- تعبیه صندوق دریافت فرم های مذکور در محل مناسب
- اطلاع رسانی به همراهیان و بیماران در مورد دفتر رسیدگی به شکایات و مشکلات بیماران
- رسیدگی فوری به فرم های دریافت شده و اطلاع به فرد مطرح کننده مشکل
- آموزش به پرسنل در مورد اخلاق حرفه ای و نحوه برخورد و تکریم ارباب رجوع
-تهیه و نصب تابلوهای راهنمای بیماران
 
2)    آموزش و مهارت آموزی:
- نیاز سنجی آموزشی جهت برگزاری کلاس ها و کنفرانس های آموزشی داخل بیمارستان
- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کددار
- آموزش به پرسنل در مورد اخلاق حرفه ای و نحوه تکریم ارباب رجوع
 
3)   مدیریت خطر:
- فیکس نمودن کپسول های اکسیژن در بخش ها
- کنترل فضای فیزیکی محوطه بیمارستان با تعبیه دوربین های مدار بسته مناسب در نقاط کور بیمارستان و داخل بخش های بیمارستان
- گشت مداوم واحد نگهبانی در کلیه قسمت های بیمارستان و در ساعات مختلف بیمارستان
- تجهیز آمبولانس ها و کنترل مناسب و مرتب آنها
- برگزاری جلسات کمیته مرگ و میر بیمارستان و پیگیری اجرای مصوبات کمیته مرگ و میر بیمارستانی به منظور پیشگیری از بروز خطاهای احتمالی به وقوع پیوسته
 
4)   استفاده از اطلاعات:
- تعیین رابطان حاکمیت بالینی در کلیه بخش ها و واحد های بیمارستان و ارتباط نزدیک رابط حاکمیت بالینی بیمارستان
- طراحی فرم گزارش خطاهای پزشکی
- راند بخش ها و واحدها توسط مسئولین بیمارستان(ریاست، مدیریت، مترون و سوپروایزر ها) و ارتباط نزدیک با کلیه پرسنل در تمامی شیفت ها
-  برگزاری جلسات منظم سوپروایزر آموزشی با پرسنل گروه های مختلف شاغل در بخش ها و رابطان آموزشی به منظور بررسی نیازهای آموزشی بخش های مختلف
-برگزاری منظم جلسات کمیته های بیمارستانی و پیگیری اطلاع رسانی و اجرای مصوبات کمیته های فوق
 
5)    اثر بخشی بالینی:
- آموزش پرسنل جدیدالورود در مورد فرآیند کار و اجرای آن
- تهیه شرح وظایف گروه های مختلف پرستاری مصوب وزارت بهداشت
- تعیین اعضای تیم CPR بیمارستان
- تهیه فرم اعضای CPR در هر شیفت کاری به صورت ماهانه
- تعیین شرح وظایف اعضای تیم CPR
 
6)   ممیزی بالینی:
- تشکیل منظم کمیته مرگ و میر بیمارستانی و بررسی موارد مرگ و میر
- تشکیل منظم کمیته کنترل عفونت بیمارستانی و بررسی موارد عفونت های بیمارستانی
 
7)   مدیریت نیروی انسانی:
-آموزش پرسنل در خصوص مبانی نظام حاکمیت بالینی
- محاسبه ساعات کاری پرسنل و پزشکان
- ارزشیابی نحوه ی عملکرد پرسنل و پزشکان
-  آموزش پرسنل در خصوص مبانی حاکمیت بالینی
-  محاسبه ساعات کاری پرسنل و پزشکان
-  ارزشیابی نحوه عملکرد پرسنل درمانی
-  آموزش پرسنل به منظور ارتقای عملکرد آنان
-  تهیه شرح وظایف گروه های مختلف و ابلاغ آن به کلیه پرسنل
-  برنامه ریزی آموزش پرسنل

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷