دیالیز

تعداد بازدید:۶۸۴

مسئول واحد : فاطمه رئیس محمدی

مدرک:لیسانس پرستاری

سابقه کار:20سال

شرح وظایف:کلیه امورات مربوط به بیماران دیالیز 

شماره تماس واحد و داخلی: 3-43222081 داخلی 237

کارکنان واحد
نام ونام خانوادگی سمت        
زهرا عظیمی پرستار       
   

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸