دیالیز

بخش دیالیز
 
مسئول : خانم فاطمه رئیس محمدی 
پزشک بخش : خانم دکتر ندا شایگان
 
پرسنل :
خانم زهرا عظیمی
 
تعداد تخت (دستگاه) : 8 عدد
تلفن : 3-43222081 و 43220020
داخلی: 237

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷