مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

تکمیل و تجهیز بخش جدید مگا ICU