دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۳۴۳

مسئول واحد :  فاطمه حیدری

مدرک:لیسانس پرستاری

سابقه کار:14سال

شرح وظایف:کلیه امورات  بیمارستانی اعم از بیمار و پرسنل

شماره تماس واحد و داخلی: 3-43222081 داخلی 224

کارکنان واحد
نام و نام خانوادگی                    سمت
فهمیمه امینی سوپر وایزر بالینی
طاهره میر احمدی سوپر وایزر بالینی
اولیا بخشایشی سوپر وایزر بالینی
سمیه میرزا خانی سوپر وایزر آموزشی
مهناز غضنفری کارشناس ایمنی و کنترل عفونت

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸