زایشگاه

بخش زایشگاه
 
مسئول : خانم مژگان احمدی
پزشک : خانم فاطمه صیدی

پرسنل :
خانم شیرین اسدی
خانم سعیده نظری فر
خانم مهدیه خدابخشی
خانم مرضیه ملک محمدی
خانم سیما قربانی
خانم نازنین آصفی
خانم فهیمه شفیعی
خانم عرفانه نکویی
 
تعداد تخت : 16 
تلفن : 3-43222081 و 43220020
داخلی: 227

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷