زایشگاه

تعداد بازدید:۱۱۲۱


مسئول واحد :  مژگان احمدی

مدرک:کارشناس ارشد پرستاری

سابقه کار:24سال

شرح وظایف:رسیدگی به مادران باردار و سیر زایمان طبیعی آنان

شماره تماس واحد و داخلی: 3-43222081 داخلی 251

کارکنان واحد
نام ونام خانوادگی سمت  
شیرین اسدی ماما
وحیده نظری فر ماما
زهرا جدیدی ماما
عطیه شفیعی ماما
فاطمه جوکار ماما
مهدیه خدابخشی ماما
مرضیه ملک محمدی ماما
سمیرا جامه دار ماما
پگاه حسین بیگی ماما
مینا جوشقانی ماما
سمانه صفری ماما
فاطمه فقیهی ماما
نسرین پنبه زن ماما

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸