دفتر بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۲۹۵۵

اعتبار بخشی


کارشناس اعتبار بخشی و مسئول برگزاری کمیته های بیمارستانی
سرکار خانم فاطمه پنجه مریم

 


کارشناس کنترل عفونت 
سرکار خانم مرضیه عزیزی

 


کارشناس هماهنگ کننده ایمنی
سرکار خانم فرشته قاسمی

داخلی 263

شرح وظیفه واحد بهبود کیفیت

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان.
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک(
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.
 • تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.
 • تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.
 • نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 • نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی 
 • پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان 
 • انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
 • همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و غیره
 • پیاده سازی سیستم های کیفیت مدیریت
 • بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان ، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط
 • مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف
 • تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
 • نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
 • نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها و واحدها

شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

شرح وظایف و ماموریت های کارشناس هماهنگ کننده ایمنی به تایید ریاست بیمارستان که ضروری است حداقل
شامل موارد ذیل باشد:

1.مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
2.هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان
3.تدوین اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان
های دوستدار ایمنی بیماربا همکاری ذینفعان
4.شرکت و همکاری فعالانه درتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه
5.خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان
6.طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان
های دوستدار ایمنی بیمار
7.بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن
8.شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
9.همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.
10.نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
11.شرکت و همکاری فعالانه کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونکی راهبری موضوعات
تهدید کننده ایمنی بیمار
12.شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار
13.اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان
14.بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیماردر داخل بیمارستان
15.نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف

تیم اجرایی دفتر بهبود کیفیت:

تیم مرکزی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر وحید کاشانی تبار ریاست بیمارستان
2 سید احمد جلالی امور عمومی بیمارستان
3 مژگان نظری مترون
4 فاطمه پنجه مریم مسئول دفتر بهبود کیفیت
تیم اجرایی بخش ها و واحدهای بیمارستان
1 محسن صمدیان بخش اورژانس
2 زهرا وطن دوست بخش CCU
3 فریبا رمضانی بخش جراحی و اطفال
4 زهرا ابراهیمی بخش داخلی
5 زهره فنایی زایشگاه
6 قاسم احمدی اطاق عمل
7 مریم قاسمی آزمایشگاه
8 مهدی خوشحالی رادیولوژی
9 مریم سادات مهدی زاده پذیرش و مدارک پزشکی
10 مرتضی رحیم زاده ساختمان و تاسیسات
11 مرضیه عزیزی پایگاه بهداشت سلامت
12 نجمه ابراهیمی بهداشت محیط و دفع پسماند
13 مرضیه عزیزی کارشناس کنترل عفونت
14 فرشته قاسمی کارشناس ایمنی بیمار
15 دکتر پرویز ابراهیمی امور دارویی

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: حاکمیت بالینی اعتبار بخشی کنترل عفونت ایمنی کارکنان

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱