مطالب مرتبط با کلید واژه

اعتبار بخشی


دفتر بهبود کیفیت

کارشناس اعتبار بخشی و مسئول برگزاری کمیته های بیمارستانی سرکار خانم فاطمه پنجه مریم   کارشناس کنترل عفونت  سرکار خانم مرضیه عزیزی   کارشناس هماهنگ کننده ایمنی سرکار خانم فرشته قاسمی داخلی 263 شرح وظیفه واحد بهبود کیفیت تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان. تعیین و نشر ...