مطالب مرتبط با کلید واژه

اعتبار بخشی


دفتر بهبود کیفیت

  کارشناس اعتبار بخشی و مسئول برگزاری کمیته های بیمارستانی سرکار خانم فاطمه پنجه مریم داخلی 263 کارشناس کنترل عفونت  سرکار خانم مرضیه عزیزی داخلی 263 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی سرکار خانم نسرین دلاوری داخلی 263   شرح وظیفه واحد بهبود کیفیت تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان. تعیین ...