بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۹۱۳

نام واحد:بهبود کیفیت و اعتباربخشی

مسئول واحد: خانم آتوسا نیک آیین

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستان

شرح وظایف:

تلفن مستقیم:-----

داخلی:297

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲