حراست

تعداد بازدید:۲۴۲۸
حراست

نام واحد : حراست

 مسئول واحد : احمد مرادی
 تعداد پرسنل:15 نفر

مقطع و مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی

سوابق سازمانی:

- کارشناس امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک

- رییس اداره خدمات

- مسئول میز خدمت

 شرح وظایف :

  کنترل ورود و خروج مراجعین و حفظ نظم و امنیت ، گشت و سرکشی به محوطه و بخشها و واحد های بیمارستان توسط پرسنل حفاظت فیزیکی

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲