تغذیه

تعداد بازدید:۹۰۳

نام واحد:تغذیه

کارشناس واحد: آقای محسن صابری

مقطع و مدرک تحصیلی: کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی

شرح وظایف واحد:

شرح وظایف کارشناس تغذیه و رژیم درمانی:

1-ویزیت بیماران مشخص شده نیازمند مشاوره تغذیه با غربالگری تغذیه ای انجام شده در بدو پذیرش بیمار با درخواست پزشک معالج یا تشخیص مشاور تغذیه باهماهنگی ومشورت با پزشک معالج بیمار

2- پیشنهاد خرید و تجویز انواع مکملهای غذایی مورد نیاز بیماران بستری شامل انواع پودرهای آماده تجاری در تغذیه انترال و پرنترال و به صورت میان وعده خوراکی

3-تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان

4-سرپرستی و نظارت بر فرآیند تهیه، دریافت و خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی و انتقال مواد

5-تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران و پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت

6- نظارت بر نحوه رعایت الزامات و استانداردهای خدمات غذایی توسط پیمانکار (در صورتی که برون سپارس انجام گرفته است)

7- تهیه و تدوین متون آموزشی تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی

8-برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه جهت پرسنل و همراهان بیماران

9- تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی به شکل دوره ای در صورت نیاز

10- بررسی گزارشات و آمار بخش تغذیه و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان دانشگاه

11- اجرای استاندارد های اعتباربخشی بخش تغذیه در بیمارستان

تلفن مستقیم:---

داخلی:292

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹