بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۱۸۹۸


  نام واحد: بهداشت حرفه ای

کارشناس واحد: مینا مختاری

 

مقطع و مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای


شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

1.      تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2.      پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  

3.      تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4.      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5.      تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6.      ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7.      شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

8.      بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

9.      شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

a.      مخاطرات فیزیکی

b.      مخاطرات شیمیایی

c.        مخاطرات بیولوژیکی

d.      مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

10. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11. تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

13. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

14. تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای      

15. شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل  

16. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

17. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

18.  تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

19.  ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

20. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

21. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

a.     آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   

b.      آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

c.       آموزش نحوه صحیح حمل بار

d.      آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

e.      آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

f.        آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)

g.      آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

h.      آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

22. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

23. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

24. مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

25.   ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

 شماره تماس:

  داخلی:290

آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۴۰۱