امور عمومی

تعداد بازدید:۲۰۲۱
امور عمومی


 نام واحد : امور عمومی

 مسئول واحد :احمد مرادی
 

مقطع و مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی

سوابق سازمانی:

- کارشناس امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک

- رییس اداره خدمات

- مسئول میز خدمت


وظایف و فعالیت های امور عمومی:

·        برنامه ریزی و سازماندهی به منظور بهبود و روان سازی امور اداری و نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های واحدهای ذیربط و راهنمای آنها، کوشش در حل مشکلات موجود و بیشتر شدن فعالیت های جاری

·        انجام اقدامات لازم در زمینه تأمین خدمات عمومی نظیر آّب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، سرایداری، امور ایمنی، تأسیسات، مخابرات

·        پیش بینی و برآورد و تأمین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات. 

·        انجام امور اداری و استخدامی و نظارت بر اجرای بخشنامه ها آیین نامه ها

·        ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور ادرای به نقاط ذیربط و همکاری موثر مسئولین

·        تلاش در جهت تحول اداری و اجرای موثر در جهت تکریم ارباب رجوع

·        به کارگیری روش های جدید فن آوری اطلاعات و به خصوص استفاده از سیستم اتوماسیون اداری

·        ارزشیابی کارکنان و تعیین و بررسیی نقاط ضعف و قوت آنان

·        پیگیری امور مربوط به آموزش کلیه کارکنان

·        پیش بینی و تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط

·        پاراف نامه ها، تقدیم به مافوق و ارجاع به مادون

·        ثبت نامه های وارده و صادره و تهیه و صدور جوابیه و پیگیری و اجرای نامه های ارسالی

·        تهیه دستورالعمل های ایمنی- صرفه جویی و...

·        کنترل ارسال مراسلات و بایگانی نامه ها

·        کنتر ل کارت ساعت، مرخصی پرسنل و کنترل اضافه کار و پاراف پاس ساعتی و شخصی

·        صدور فرم ارزشیابی پرسنل

·        برقراری نظم و انضباط اداری سازمان

·        انجام امور مربوط به رفاه و تعاون کارکنان

·        کنترل و نظارت بر نحوه کار پیمانکاران طرف قرارداد

·        اخذ گزارش کار ماهیانه از واحدها

·        هماهنگی بر گزاری جلسات اداری ،کمیته هاو پیگیری مصوبات آن

·        نظارت بر خرید، ورود و خروج کالاهای مورد درخواست

·        سفارش امور چاپ و تکثیر

·        نگهداری، تعمیر، حفظ و حراست ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و وسایل مرکز

·        تنظیم کلیه قراردادهای منعقده مرکز برابر مقررات

   داخلی : 298
   تلفن مستقیم : 33690021

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۱