واحد ایمنی بیمار

تعداد بازدید:۱۰۷۷

نام واحد: ایمنی بیمار

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: آقای حمید رضا کریمی فرد

تحصیلات:کارشناسی ارشد پرستاری

شرح وظایف واحد:         

 1. همکاری در تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار
 2. همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان
 3. همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن
 4. شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
 5. همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع
 6. ایجاد و اموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
 7. شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و پیگیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع
 8. اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در بیمارستان
 9. شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در بیمارستان به منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران
 10. بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان
 11. گزارش کلیه فعالیت ها ایمنی بیمار به مسئول ایمنی بیمارستان

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۱