امور مالی

تعداد بازدید:۲۷۱۰

مسئول : جناب آقای علی امیری هزاوه

مقطع و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی اراک

شرح مختصری از عملکرد واحد حسابداری:

 - تنظیم و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل

 - تنظیم و پرداخت اسناد هزینه تدارکات

 - دریافت بودجه و اعتبار از ستاد مرکزی دانشگاه

 - دریافت وجه اسناد ارسال شده به ستاد دانشگاه

 - هماهنگی با واحد های تابعه جهت پرداخت حقوق پرسنل مامور

 

 

 تلفن مستقیم :33687900

داخلی:267

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۹