مطالب مرتبط با کلید واژه

بهداشت


واحد بهداشت خانواده

مسئول واحد: خانم سیمین مجیدیان کارکنان واحد: خانم فریده شعبانی برنامه های واحد بهداشت خانواده برنامه جمعیت وباروری سالم ارتقا کیفیت وکمیت خدمات جمعیت وباروری سالم به منظور بهبود سلامت جامعه برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران کاهش حاملگی پرخطر وبرنامه ریزی نشده وتاثیر مثبت برسلامت مادروکودک ...

واحد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مسئول واحد : خانم ثریا عیسی آبادی واحد آموزش بهداشت :    واحد آموزش سلامت واحدی است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مرکز بهداشت شهرستان را به عهده دارد برنامه های آموزشی با توجه به نیاز سنجی بنحوی اجرا ...