واحد بهداشت خانواده و بهورزی

تعداد بازدید:۱۴۲۴
  

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا حمیدی

رشته تحصیلی: 

پست الکترونیک: mr8022358@gmail.com

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 

آدرس: خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

شرح وظایف

 •   شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت خانواده
  1- رهبری و مدیریت تدوین طرح های  ع در سطح ستاد شهرستانها در خصوص، فرزند آوری ،جوانی جمعیت، مراقبت مادران،نورادان  ، کودکان ، شیر مادر،سالمندان ، میانسالان و نظام مرگ کودکان1-59 ماهه
  2- برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزشیابی مناسبت های سلامت خانواده 
   3- رهبری و مدیریت  تدوین طرحهای ارتقای کیفیت
   4 رهبری و مدیریت  جمع آوری تحلیل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه برگزاری کارگاهها  و جلسات اموزش  و تدریس موارد بهداشت خانواده
  5 رهبری و مدیریت  تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی به مراکز ومقایسه با حد انتظار 
   6  نظارت بر چگونگی انجام پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص برنامه های بهداشت خانواده
  7- نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای بهداشتی در خصوص برنامه های بهداشت خانواده ر 
  8-  نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مطب های خصوصی در در خصوص برنامه های بهداشت خانواده 
  9-  نظارت بر ارسال دستور العملهای اجرائی به مراکز بهداشتی درمانی   ،پایگاههای بهداشتی 
  10- نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشت خانواده
  11-  نظارت بر چگونگی پیگیری موارد مرگ مادر و کودک
  12-  هماهنگی با واحد های آموزش بهداشت ، گروه بهداشت محیط  ، بهداشت مدارس وگسترش و..... بر حسب ضرورت فعالیت 
  13- هماهنگی برون بخش :با سایر نهاد ها در صورت لزوم
  14-   پیگیری اعتبارات بهداشت خانواده
  15-  پیگیری جهت خرید  تجهیز ات مورد نیاز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده
  16-  تائید  میزان مورد مکمل های کودکان و مادران در  ستاد شهرستانها جهت توزیع در مراکز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده
   17-  ارزشیابی کمی و کیفی  ارائه فعالیت های واحد بهداشت خانواده براساس بخشنامه های کشوری در مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی 
  18- ارزشیابی میزان دسترسی به اهداف مد نظر در برنامه های عملیاتی کودکان ، مادران و ...
 • شرح وظایف کارشناس  شیر مادر
  1-   تهیه برنامه عملیاتی سالانه ترویج تغذیه با شیر مادر
  2- نظارت بر مطالب وموادآموزشی تهیه شده توسط کارکنان درسطح شهرستان 
  3- نظارت برعملکردکارکنان دراجرای برنامه وآموزش مادران درواحدهای اجرایی
  4- نظارت ازطریق پایش برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر درسطح ادارات وسازمانها وداروخانه ها
  5- برآورد و تنظیم درخواست کوپن و قوطی شیر مصنوعی مورد نیاز شهرستان
  6- نظارت برتوزیع ومصرف شیرمصنوعی وارائه راهکارها ومداخلات مناسب براساس گزارش اطلاعات جمع آوری شده 
  7- برنامه ریزی وبرگزاری مراسم هفته جهانی شیرمادر و ارسال گزارش اقدامات به معاونت بهداشتی دانشگاه
  8- هماهنگی جهت برگزاری کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر و ارسال صورتجلسه
  9- برنامه ریزی و تنظیم کارگاههای آموزشی شیر مادر
 • شرح وظایف کارشناس  سلامت کودکان و نوزادان
  1- تهیه برنامه عملیاتی سالیانه کودک سالم،مانا و نوزادان
  2- برنامه ریزی و تنظیم کارگاههای آموزشی 
  3- نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه کودکان
  4-  پایش پزشک براساس چک لیست برنامه
  5- محاسبه شاخصهای بهداشتی برنامه کودکان و نوزادان
  6- آموزش پرسنل محیطی ـ در زمینه برنامه کودکان ونوزادان
  7- تهیه مطالب آموز شی ـ پوستر ـ بروشور و پمفلت آموزشی کودکان
  8- برآورد میزان مکمل آهن و مولتی ویتامین جهت کودکان زیر 2 سال 
  9- برنامه ریزی جهت بزرگداشت سالیانه هفته جهانی کودک
  10- هماهنگی با واحدهای برون بخش و درونبخش جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته جهانی کودک تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتی
  11- نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی ومکملهای مربوط به برنامه کودکان 
  12- نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به برنامه کودکان 
  13- هماهنگی با مراکز تابعه و معرفی پرسنل جهت گذراندن کلیه کارگاههای آموزشی بر نامه کودکان
  14- هماهنگی جهت برگزاری کمیته شهرستانی سلامت نوزادی و مرگ کودکان1-59 ماهه و ارسال صورتجلسه به معاونت بهداشتی
  15- ثبت اطلاعات مربوط به مرگ کودکان1-59ماهه در پورتال
  16-پیگیری نوزادان و کودکان پرخطر
 • شرح وظایف کارشناس سلامت مادران
  ۱-شناسائی جمعیت هدف برنامه سلامت مادران شهرستان 
  ۲-تدوین برنامه عملیاتی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های سلامت مادران بر اساس برنامه های ابلاغی وزارت متبوع
  ۳-انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی  و اجرای فعالیتهای مداخله ایی وجاری  جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی
  ۴- پیشگیری و کاهش مرگ قابل اجتناب مادر باردار با شناسایی پیگیری ، ارجاع ، اعزام و ... بارداریهای در معرض خطر بخصوص در مناطق دور دست و صعب العبور
  ۵- پایش ، ارزیابی ونظارت بر برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران وارائه پسخوراند ، شناسایی وبررسی مشکلات ،ارائه راه حل  در راستای اجرای برنامه های سلامت مادران
  ۶-اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادر و تشکیل به موقع کمیته بررسی مرگ مادر به ازای هر مورد مرگ مادر باردار
  7 برگزاری کارگاه های آموزشی وباز اموزی  متناسب با نیازسنجی آموزشی وبرنامه های ابلاغی اداره سلامت مادران جهت نیروهای بهداشتی
  8 نظارت بر فعالیتهای ماما و بهورز تربیت شده مناطق روستایی و برگزاری جلسات باز آوزی و آموزشی مستمر جهت گروه مذکور 
  9 جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و شاخصهای مرتبط با سلامت مادران
  10 شناسایی مادران باردار در نیازمند مراقبت ویژه و ارجاع به سطوح تخصصی و انجام پیگیری های لازم در جهت تسهیل دسترسی به مراکز درمانی و اعزام به موقع به مراکز درمانی .
  11  نظارت بر برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان
  12پیگیری فعال پسخوراندهای مادران باردار از مراکز درمانی به بهداشت 
  13 تهیه و توزیع مواد آموزشی، دستورالعمل هاو....... در شهرستانهای تابعه
 • شرح وظایف کارشناس سلامت و جوانی جمعیت
  1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه
  2. نظارت و پایش برعملکرد ، مراکز محیطی.
  3.- اجرای دستورالعمل ها.
  5. هزینه کرد اعتبارات براساس شرح هزینه ارسالی
  6. جمع آوری آمارسرشماری و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده
  7. جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار ارسالی مراکز محیطی وارسال به معاونت بهداشتی 
  8. برگزاری  دوره و برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسی های بعمل آمده
  9. برگزاری همایش ، ،سمینار و ....(در مرد تبعات تک فرزندی –فواید فرزند آوری –عوارض زایمان سزارین –وفواید زایمان طبیعی –پیشگیری از ناباروری )
  10. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت
  11. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت
  12. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک – ماما – کاردان – کارشناس و بهورز )
  14. جمع آوری آمار عملکرد وارائه آمار عملکرد فصلی
  15. نظارت بر نحوه برگزاری کلاسهای آموزش هنگام ازدواج
  16. نظارت بر توزیع وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مامایی
  17-برگزاری کمیته های ازدواج به صورت فصلی 
  18-برگزاری کمیته قرارگاه جمعیت به صورت ماهیانه 
  19برگزاری کارگاه مشاوره فرزند آوری به صورت 6ماهه جهت همکاران پزشک –ماما- کارشناس ناظر –مراقب سلامت وبهورز
  20آموزش ماده های قانون حمایت از خانواده وجوانی حمعیت . 
 • شرح وظایف کارشناس میانسالان:
  1-مشارکت در برنامه ریزی عملیاتی متناسب با شرایط ونیازهای منطقه ای ومشارکت در تدوین استانداردها دستوروالعملهای اجرایی در چهار چوب ضوابط تعیین شده در خصوص سلامت میانسالان
  2-نظارت وبازدید از واحدهای مختلف اجرایی به منظورانطباق با دستورالعملهای صادره وپایش وارزشیابی برنامه ها اجرایی پیش بینی شده سلامت میانسالان
  3-کمک در امر تهیه پروتکل های آموزشی برنامه سلامت  میانسالان بر اساس نیازهای منطقه ای بدست آمده از مطالعات بررسی ها
  4-کمک در امر اجرای برنامه های آموزش همگانی ونظارت برنحوه اجرای آن
  5-مشارکت در طراحی،تهیه وتدوین مفاد وابزار کمک آموزشی مربوطه
  6- تلاش وپیگیری در جلب مشارکت در هماهنگی های درون بخشی واقدام لازم برای تامین وتدارک منابع مورد نیاز برنامه های ذیربط
  7 تلاش در جهت انجام برنامه های آموزشی گروههای هدف با هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی با سایر ارگانها ذیربط (،آموزش وپرورش،بهزیستی ،شهرداری و...)
  8 جمع آوری اطلاعات وامار وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده وارائه نتایج به مسئولین مربوطه
  9 تلاش در جلب مشارکت وهمکاری گروههای مردمی وداوطلبی جامعه در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه
  -10 تلاش در جهت توسعه وارتقای دانش ومهارت شغلی خود
  -11 انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق
 • شرح وظایف کارشناس سالمندان:
  1- برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی جهت مراقبین ،پزشکان و بهورزان شاغل 
  2- تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان و شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی به تفکیک
  مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
  3- انجام بازدید از خانه های بهداشت و پایگاهه و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده در سطوح محیطی و پایش فعالیتهای کاردانها و کارشناسان بهداشتی و بهورزان براساس چک لیست برنامه
  4- آموزش نیروهای بدو استخدام( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)
  5- جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی و جمع بندی آمارها و ارسال به صورت فصلی (برنامه مراقبتهای ادغام 
  6- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه 
  7- بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه برنامه های مربوط به سالمندان 
  8- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
  9- نگهداری اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده 
  10- همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندی 
  همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی 
  11- شناسایی و طبقه بندی خطر پذیری سالمندان به صورت سالیانه
  12- شرکت درجلسات بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث و تبادل نظر در زمینه برنامه 
  13- همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت بزرگداشت هفته ملی سلامت سالمندی
  14- نظارت ، پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، اجرایی و .... در سطح شهرستانهای تابعه و واحدهای محیطی 
  15 آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص برنامه بهبود شیوه زندگی سالم و مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

کلید واژه ها: بهداشت خانواده سلامت برنامه عملیاتی برنامه سلامت برنامه کودکان برنامه آموزشی کارشناس شیر مادر کارشناس کودکان و نوزادان کارشناس سلامت مادران کارشناس سلامت و جوانی جمعیت کارشناس میانسالان کارشناس سالمندان

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۱