مطالب مرتبط با کلید واژه

کرونا ویروسواحد مبارزه با بیماری های واگیر

  معرفی واحد مبارزه با بیماری های واگیر مسئول واحد:آقای میثم نجفی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر یکی از گروههای کارشناسی تخصصی معاونت بهداشتی است که الگوی توزیع بیماریهای شایع از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی، توزیع زمانی، توزیع انسانی و به ...