واحد سلامت و بهداشت روان

تعداد بازدید:۱۵۹۴
  

نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصیلی: 

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08635624732

شماره تماس داخلی: 

آدرس: خنداب- انتهای خیابان آموزش و پرورش- شبکه بهداشت و درمان خنداب

 

شرح وظایف

 • برگزاری کمیته سلامت روان

 • برنامه‌ریزی آموزش پزشک عمومی به منظور تکمیل سطح سوم ارایه خدمات سلامت روان شهرستانها مطابق دستورالعمل

 • برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه سلامت روان مطابق با دستورالعمل

 • آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه سلامت روان

 • نظارت علمی بر تهیه متون – پوستر – پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه سلامت روان

 • نظارت بر سیستم ارجاع برنامه سلامت روان

 • نظارت علمی بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه سلامت روان

 • برنامه ریزی و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته سلامت روان

 • مشارکت در امر پایش برنامه‌های اجرا شده در سطح شبکه

 • اجرای برنامه‌های آموزشی – کارگاهی – جلسات و همایش ها

 • برنامه ریزی جهت باز آموزی پرسنل شبکه بهداشتی- درمانی

 • برگزاری کلاس آمار و مروری بر نحوه دستورالعمل ها

 • آموزش نیروهای بدو خدمت

 • برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت در استان

 • نظارت بر مدارس مروج سلامت

 • شرکت در جلسات بین بخشی

 • ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌های زندگی، فرزند پروری، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی و مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد و الکل) به صورت فردی و گروهی
  تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی برای بیماران

 • برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد و الکل در استان

 • برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه پیشگیری از خودکشی

 • تهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد و الکل

 • گردآوری اطلاعات و آمار فعالیتها و تحلیل آنها

 • بررسی مسائل، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت‌های استان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد و الکل

 • پیشنهاد و تدوین برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد و الکل

 • ارائه روش‌های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم (به ویژه گروه‌های هدف) در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد و الکل

 • تدوین، استانداردها و دستورالعمل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و الکل و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها

 • تهیه و تدوین پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت و درمان و بازتوانی بیماری‌های روانی، اجتماعی و اعتیاد و الکل با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

 • همکاری با سازمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی، منطقه‌ای در اجرای برنامه‌های آموزش سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و الکل

 • نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد و الکل در مراکز بهداشتی – درمانی

 • ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماریها در سطح شهرستان

 • تهیه و ارائه گزارش‌های فنی و جامع از اجرای سیاستها و برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و الکل و انعکاس آن به مبادی ذیربط

 • ساماندهی و توانمندسازی سازمانها و گروه‌های مردم نهاد فعال در حیطه‌های مرتبط با سلامت

 • مشارکت در تدوین نظام سطح بندی خدمات درمانی در امور مرتبط با توجه به نیاز و تواناییها از طریق مشارکت و هماهنگی با دیگر حوزه‌های وزارت متبوع

 • هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات منظم جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات کمیته مذکور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات

 • ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأکید بر موضوع سلامت روانی جنسی و طراحی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به منظور ساماندهی مراکز درمانی و مشاوره و تأمین نیازهای مردم

 • برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد و الکل

 • هماهنگی در جهت تشکیل جلسات کمیته سلامت روانی اجتماعی و نظارت بر جسن اجرای مصوبات آن

 • پیگیری و تشکیل کمیته و کاهش آسیب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

کلید واژه ها: بهداشت روان سلامت روان سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد اعتیاد الکل سلامت روانی اجتماعی نظارت اعتیاد الکل

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۲