مطالب مرتبط با کلید واژه

سلامت روانواحد سلامت و بهداشت روان

گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد نام و نام خانوادگی: خانم معصومه یوسفی سمت: مسئول واحد سلامت و بهداشت روان پست الکترونیک: psycologist.yousefi@gmail.com تلفن تماس: 08635624732 شرح وظایف: اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از بهداشت و درمان را حق مسلم برای همه مردم ...

پویش حرف و گفت

/file/download/page/1638076122-vid-20211127-wa0001.mp4 /file/download/page/1638076403-vid-20211127-wa0002.mp4 /file/download/page/1638076614-vid-20211127-wa0003.mp4 /file/download/page/1638076671-vid-20211127-wa0004.mp4 /file/download/page/1638076704-vid-20211127-wa0005.mp4 /file/download/page/1638076991-vid-20211127-wa0006.mp4 /file/download/page/1638077029-vid-20211127-wa0007.mp4