مطالب مرتبط با کلید واژه

خانه بهداشت


واحد بهداشت حرفه ای

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

خانه بهداشت‌ها

ردیف نام مرکز شماره تماس محل 1 مهرسفلی 58323651 مهرسفلی 2 58326757 ایجان 3 دهنو 35624921 دهنو 4 58326908 علی آباد 5 58321348 گرماب 6 58327438 جوشیروان 7 دیزآباد 35639572 دیزآباد 8 35631390 غینرجه 9 58322646 شاوه 10 58321192 چزان 11 58321038 قلیچ تپه 12 دهچال 35632360 دهچال 13 35638421 فوران 14 35637522 قاسم آباد 15 35637522 خلوزین 16 35638260 سیران 17 سوزان 58325681 درمن 18 58326995 آدشته 19 35648408 سوزان 20 58321063 نوده 21 جاورسیان 35646602 کرکان 22 35649340 دهسد 23 35640701 دهشیرخان 24 35643003 خانقاه علیا 25 اناج 35644785 سناورد 26 35644838 اناج 27 35640644 مست علیا 28 35647448 مانیزان 29 خنداب 58322253 قزل قلعه 30 58321181 گوشه علیا 31 58324863 حسینیه 32 58324735 قالیباف 33 استوه 58324475 طورگیر 34 35636700 گازران 35 35633565 استوه 36 آقداش 35634686 آقداش 37 58328303 صالحی 38 58325012 آلودر