آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشتمدیریت بهداشت محیط
کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذامدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر نحوه تهیه و نگه داری مواد اولیه غذاییمدیریت بهداشت محیط
نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانسمدیریت بهداشت محیط
نظافت، شستشو، گند زدایی و لکه زدایی بخش ها و واحدهامدیریت بهداشت محیط
ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
برنامه عملیاتی مدیریت پسماندمدیریت پسماند
بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برندهمدیریت پسماند
تفکیک در مبدأ پسماند های عفونیمدیریت پسماند
تفکیک در مبدأ پسماندهای تیز و برندهمدیریت پسماند
تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
تفکیک در مبدا پسماندهای عادیمدیریت پسماند
جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخش هامدیریت پسماند
دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابستهمدیریت پسماند
دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندهامدیریت پسماند
نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی