اعتبار بخشی آموزشی و ارزشیابی برنامه

تعداد بازدید:۲۱۹۵

اعضای کمیته 

کارشناس واحد 

شرح وظایف 

برنامه جامع ارزیابی درونی اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی 

فرآیند ارزیابی درونی  اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی 

استانداردهای اعتبار بخشی مراکز آموزشی - درمانی

دریافت گواهی شرکت در دوره ی آموزشی اعتبار بخشی 

 

 

                                                                                                                                              

 

کلید واژه ها: اعتبار بخشی طرح تحول اعضای کمیته کارشناس واحد شرح وظایف

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۲