گزارش جذب و آموزش سفیران سلامت

۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۲۱:۳۱ کد : ۲۴۳۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۹۲۵
تعداد جذب و آموزش سفیران سلامت خانوار بالغ بر ۱۳۲۰۰۰ نفر گردید.
گزارش جذب و آموزش سفیران سلامت

در راستای تحقق اهداف برنامه ملی ترویج خودمراقبتی با پیگیری کارشناسان آموزش سلامت و تلاش کارکنان صدیق حوزه بهداشت تعداد جذب و آموزش سفیران سلامت خانوار بالغ بر 132000 نفر گردید . بدین ترتیب 55 % خانوارهای تحت پوشش دانشگاه اراک دارای سفیر سلامت می باشند که فراتر از هدف 40% تعیین شده توسط وزارت بهداشت می باشد .

کلید واژه ها: سفیران سلامت


( ۱ )

نظر شما :