فرایند واحد مبارزه با بیماری های واگیر

تعداد بازدید:۲۰۱۰

 فرآیندکاری:

شناسایی فرد مظنون به بیماریهای تحت مراقبت از سطوح محیطی و شروع درمانهای لازم

گزارش مورد به مرکز بهداشت شهرستان

بررسی مورد و تکمیل فرمهای مربوطه  و ورود اطلاعات در سامانه ها و تهیه نمونه های لازم

گزارش به مرکز بهداشت استان (گزارش فوری و غیر فوری)

گزارش به مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

پیگیری نتیجه آزمایش

 

کلید واژه ها: مبارزه با بیماری های واگیر معرفی واحد

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷