مطالب مرتبط با کلید واژه " معرفی واحد "


فرایند واحد مبارزه با بیماری های واگیر

 فرآیندکاری: شناسایی فرد مظنون به بیماریهای تحت مراقبت از سطوح محیطی و شروع درمانهای لازم گزارش مورد به مرکز بهداشت شهرستان بررسی مورد و تکمیل فرمهای مربوطه  و ورود اطلاعات در سامانه ها و تهیه نمونه های لازم گزارش به مرکز بهداشت استان (گزارش ...