مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی افراد


معرفی افراد واحد بهداشت محیط

  نام و شرح وظایف کارشناسان بهداشت محیط نام سمت مدرک تحصیلی شرح وظایف شماره تماس مهندس حسن مهرعلی مدیر گروه سلامت محیط و کار کارشناس ارشد محیط زیست 086334411139 مهندس فضیله درد شیخ ترکمانی رئیس گروه سلامت محیط کارشناس ارشد بهداشت محیط کارشناس بهداشت مواد غذایی –کارشناس دخانیات –مسئول پیگیری شهر و روستایبدون ...

معرفی مدیر گروه واحد بهداشت خانواده

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...