مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره کل بهداشت حرفه ای کشور


معرفی واحد بهداشت حرفه ای

  تاریخچه بهداشت حرفه ای درایران در مرداد سال 1325 وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال1337 قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی به صورت قانون به تصویب رسید و اجرای وظایف مربوط ...