آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فهرست آزمایش های اورژانس و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های روتین و زمان پاسخگویی آن هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایش های مستلزم ناشتایی و سایر آمادگی های لازممدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات ارجاعی به سایر آزمایشگاه هامدیریت آزمایشگاه
فهرست آزمایشات روتین و اورژانسیمدیریت آزمایشگاه
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های اورژانس
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های عمومی بالینی
کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا یا کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت خدمات رختشویخانه
کتابچه آموزشی ایمنی بیمارمدیریت خطا
کتابچه آموزشی ایمنی بیمارآئین نامه ها
کتابچه حوادث شغلیبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت بهداشت محیط
کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفیمدیریت دارویی
کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندهامدیریت پسماند
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیونمدیریت تجهیزات پزشکی
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی.مدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی ادرارمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش پاتولوژیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش سروایمونولوژِی و هورمونمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش مولکولی و ژنتیکمدیریت آزمایشگاه