یکی از آلاینده های معیار و منتسب به شهر اراک so۲ است

۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۲ کد : ۳۱۲۹۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۱۲
مهندس مهرعلی مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی گفت: تنگ شدن راه‌های هوایی تنفس، اسپاسم برونش (Bronchospasm)))، سرفه شدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی و تنگی نفس، کم شدن عمق تنفس و در نهایت تشدید عوارض قلبی و عروقی و تنفسی از اثرات بهداشتی منتسب به دی‌اکسید گوگرد به شمار می‌رود.
یکی از آلاینده های معیار و منتسب به شهر اراک so۲ است

به گزارش وب دا مرکزی، مهرعلی بیان کرد: در ارتبــاط بــا آلا ینــدگی  دی اکســید گوگــرد مطالعــات اپیدمیولوژیکـی انجام گرفتـه  که نشـان داده انـد آلودگــی هــوای ناشــی از ایــن گاز همــراه بــا افرایــش و ایجــاد بیماریهــای دســتگاه تنفســی و منتسب به  ریــه خواهــد بــود   وبه طورکلــی، ریه هــا به عنــوان عضــو مطرح می باشد .
وی عنوان نمود: در آلودگــی بــا  ایــن آلا ینــده شــامل ســوزش، کاهــش شــفافیت موکــوس در مســیر  عبــور هــوا و تنگــی نفــس مــی باشــد  مواجهــه بــه مــدت 10 دقیقـه در غلظتهــای 1 تـا 5 پـی پـی ام در بعضــی از افراد آسمــی علا یم مشخـــص تنگــی نفــس را باعــث میشــود کــه بــه معالجــه برونکودیالتاســیون نیــاز خواهــد داشــت. مواجهــه بــا غلظــت 1 تــا  5/0 پــی پــی ام در 10 دقیقه  فــرد را دچــار خـس خــس و اشــکال  در تنفــس مینمایــد و مواجهــه بــا غلظتهــای 0.25 تــا  0.5 پی  پـی ام در مـدت 60 دقیقـه تغییـرات معنـی دار  در عملکـرد  ریــوی ایجــاد می نمایــد.
مهرعلی گفت: توصیه اکید در روزهای با هوای ناسالم به رعایت اصول خود مراقبتی سلامت خصوصا گروه حساس شامل سالمند و کودکان و خانم های باز دار و بیماران قلبی عروقی و تنفسی و ...... است و استفاده از ماسک مناسب ؛ کاهش تردد؛ ‌کاهش زمان ماند در مناطق تراکمی ؛عدم ورزش سنگین در ساعات پیک و فضای باز؛ استفاده از چتر در  ساعات اولیه روزهای بارانی توام با آلودگی با منشاء so2 ؛ شستشوی  دست و خصوصا صورت و بینی ؛ تغذیه مناسب ؛ و.... تاکید می شود. استفاده از چتر در روزهای بارانی  و همزمان آلوده با آلاینده so2 به سبب کاهش مواجه  صورت و چشم  در صورت اضطرار به تردد  به سبب باران اسیدی نیز توصیه می شود.

گیتا نادری،خبرنگار وبدا مرکزی،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 

کلید واژه ها: خود مراقبتی معاونت بهداشتی


( ۳ )

نظر شما :