آموزش سبک زندگی سالم ازراهنماهای خودمراقبتی خانواده توسط گروه آموزش وارتقای سلامت

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۴ کد : ۸۳۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۰۷۷
آموزش سبک زندگی سالم ازراهنماهای خودمراقبتی خانواده توسط گروه آموزش وارتقای سلامت

با توجه به نقش سبک زندگی درسلامت افراد ودرراستای اهداف برنامه ملی ترویج وتوسعه خودمراقبتی  پس ازبرگزاری وبینارسبک زندگی سالم توسط گروه آموزش وارتقای سلامت وهمکاری دیگرواحدهای بهداشتی مرکزبهداشت استان مرکزی ، تعداد 2670 نفر ازکارکنان دانشگاه علوم پزشک یاراک دررده های مختلف پرسنلی درآزمون  غیرحضوری دوره مذکورشرکت نموده  وتعداد2600 نفرموفق به اخذ کسب امتیاز قبولی گردیدند . شایان ذکراست دراین دوره کارکنان درخصوص اهمیت خودمراقبتی ،تغذیه سالم، عوامل موثردراضافه وزن وچاقی، ارتقای سلامت ازطریق فعالیت بدنی ونیزبهداشت فردی ودهان ودندان آموزش دیدند .  

کلید واژه ها: خودمراقبتی سبک زندگی سالم


( ۱ )

نظر شما :