مطالب مرتبط با کلید واژه

سبک زندگی سالم


اهمیت فعالیت رابطان سلامت محله در برنامه جلب مشارکت های مردمی

دکتر علیمحمدی گفت : رابطان سلامت محله افراد باسواد وآگاه و با انگیزه در محله ها می باشند که به طور داوطلبانه با خیر اندیشی،  بدون چشمداشت پاداش مادی  و برای بهبود سبک زندگی سالم و معرفی مراقبت های اولیه بهداشتی به همنوعان خود با بخش بهداشت همکاری می نمایند.

ادامه مطلب