وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت

تعداد بازدید:۳۶۶۷

شرح وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت

اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت

 1. اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی
 2.  نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت منطقه 
 3. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در منطقه
 4. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه
   
 5.  جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 6. همکاری و مشارکت با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه
 7.  مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (از جمله جوامع ایمن ، مدارس مروج سلامت ، بیمارستان های مروج سلامت) در منطقه 
 8. ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه 
 9.  مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت منطقه
 10.  سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در سطح دانشگاه
 11.  ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
 12.  تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها
 13.  آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت 
 14.  توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
 15. ترویج سبک زندگی سالم در منطقه با استفاده از رویکردهای مناسب 
 16.  توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
 17.  کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی منطقه با کمک الگوهای مناسبی چون بازاریابی اجتماعی
 18.  همکاری باسایر واحدهای حوزه معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت منطقه
 19. برنامه ریزی بسیج های ارتباطی در سطح منطقه 
 20.  ترویج رویکردهای نوین مناسب نظام سلامت ابلاغ شده 
 21. حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه
 22.  مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
 23.  همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید
 24.  شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 25.  جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه
 26. برگزاری کمیته های آموزش 

 

 1. برگزاری کمیته طراحی و تولید استاندارد رسانه  و ورود اطلاعات رسانه تولیدی در سامانه ارس

 

 1. بازدید از واحدهای زیر مجموعه و تکمیل چک لیست

کلید واژه ها: وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت گروه آموزش و ارتقای سلامت آموزش بهداشت

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱