مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش بهداشت


تاریخچه آموزش سلامت

تاریخچه آموزش سلامت مطابق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (1946) برخورداری ازبالاترین حد استانداردهای منطقی وقابل حصول سلامت ، بدون درنظر گرفتن نژاد،مذهب ،عقاید سیاسی وموقعیت اقتصادی واجتماعی ،حق مسلم هرانسانی است . سلامت تنها به موقعیت اقتصادی واجتماعی افراد وابسته نیست ...

وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت

شرح وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی  نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت منطقه  طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل ...