مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه


معرفی واحد بهداشت حرفه ای

  تاریخچه بهداشت حرفه ای درایران در مرداد سال 1325 وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال1337 قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی به صورت قانون به تصویب رسید و اجرای وظایف مربوط ...

تاریخچه آموزش سلامت

تاریخچه آموزش سلامت مطابق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (1946) برخورداری ازبالاترین حد استانداردهای منطقی وقابل حصول سلامت ، بدون درنظر گرفتن نژاد،مذهب ،عقاید سیاسی وموقعیت اقتصادی واجتماعی ،حق مسلم هرانسانی است . سلامت تنها به موقعیت اقتصادی واجتماعی افراد وابسته نیست ...

تاریخچه واحد

واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی از سال 1368 با مدیریت خانمعزتوحیدیان و در زمان تصدی اقای علی اکبر رضایی آشتیانی رییس مرکز بهداشت استانتشکیل شده است . بهبود امید به زندگی و کاهش ...