کارشناس شورای انضباطی

تعداد بازدید:۸۲
  

نام و نام خانوادگی: مهری صالحی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد الهیات

تلفن مستقیم: 33838307

شماره تماس داخلی: 307

شرح وظایف

 • ثبت نامه های وارده در دفتر شورای انضباطی طبق دستور رئیس
 • دعوت از دانشجوی دارای گزارش به صورت تلفنی جهت انجام مصاحبه با وی 
 • انجام تحقیق در خصوص پرونده دانشجوی دارای گزارش طبق دستور دبیر شورای بدوی دانشجویان
 • تایپ گزارش پرونده تا قبل از برگزاری جلسات شورای بدوی و تجدیدنظر انضباطی
 • دعوت از اعضای شورای بدوی و تجدیدنظر انضباطی جهت تشکیل جلسه بدوی و تجدیدنظر با هماهنگی دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان
 • تایپ صورتجلسات شورای بدوی و تجدیدنظر انضباطی با تایید دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان
 • اخذ امضا از اعضای حاضر در جلسات شورای بدوی و تجدیدنظر انضباطی پس از تایپ صورتجلسات
 • صدور احکام انضباطی دانشجویان مطابق صورتجلسه شورای بدوی و تجدیدنظر با تایید دبیر شورای انضباطی بدوی و امضای معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه 
 • برگ شمارنمودن پرونده دانشجویان
 • اسکن پرونده های برگ شمار شده برای ارسال به شورای مرکزی انضباطی دانشجویان
 • ابلاغ احکام صادره شورای بدوی و تجدیدنظر انضباطی به دانشجویان مربوطه با اخذ امضای شخص دانشجو در برگه رسید احکام انضباطی
 • ارسال پرونده های انضباطی اسکن شده در قالب CDبه شورای مرکزی انضباطی جهت ارزیابی پرونده ها
 • شماره نمودن و بایگانی نامه های ارسالی
 • حفظ و حراست از پرونده ها ،اطلاعات و اسناد محرمانه 
 • تایید فرم تسویه حساب کلیه دانشجویان فارغ التحصیل 
 • واردکردن اطلاعات پرونده های انضباطی در برنامه نرم افزاری شورای مرکزی انضباطی (شمشاد)
 •  
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳