کارشناسان واحد رفاه

تعداد بازدید:۵۹۵
  

نام و نام خانوادگی: حمید جودکی

سمت: رئیس واحد رفاه

رشته تحصیلی: 

تلفن مستقیم: 34173868

شماره تماس داخلی: 322

سوابق اجرایی

 • کارشناس فرهنگی فوق برنامه
 • رئیس حسابداری معاونت دانشجویی و فرهنگی 
 • رئیس حسابداری معاونت توسعه

شرح وظایف

 • نظارت بر حسن انجام وظایف پرسنل واحد رفاه دانشجویان 
 • پرداخت تسهیلات (تحصیلی ، ضروری ، شهریه ، ازدواج ، فرزند ، عتبات و...) به دانشجویان متقاضی
 •  پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل ساکن در خارج از خوابگاه
 •  انجام امور مربوط به تسویه حساب دانش آموختگان و دانشجویان انتقالی ، جابجایی ، اخراجی و میهمان و صدور فرم میزان بدهی آنان به صندوق رفاه دانشجویان
 • انعقاد قرارداد با بیمه خدمات درمانی استان و انجام امور مربوط به بیمه درمانی دانشجویان متقاضی دستیاری
 •  انعقاد قرارداد بیمه حوادث گروهی کلیه دانشجویان
 • صدور مجوز انجام کاردانشجویی دانشجویان در بیمارستان ها تابعه
 • درخواست صدور مجوز موکول بدهی مقطع قبل، مجوز مشروط و تسویه حساب جهت دانش آموختگان  قدیم و جدید
 •  ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود در مهرماه و بهمن ماه
 • صدور انواع گواهی و معرفی نامه های مورد نیاز دانشجویان جهت درمان و ....
 • انجام مکاتبات اداری با سایر ادارات و دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 •  تعیین میزان بدهی دانشجویان متقاضی خارج از کشور
 
 

 

 
  

نام و نام خانوادگی: شادی رحمانی

سمت: کارشناس واحد رفاه

رشته تحصیلی:کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تلفن مستقیم:34173868

شرح وظایف

 • پرداخت تسهیلات (تحصیلی ، ضروری ، شهریه ، ازدواج ، فرزند ، عتبات و...) به دانشجویان متقاضی
 •  انجام امور مربوط به تسویه حساب دانش آموختگان و دانشجویان انتقالی ، جابجایی ، اخراجی و میهمان و صدور فرم میزان بدهی آنان به صندوق رفاه دانشجویان
 • درخواست صدور مجوز موکول بدهی مقطع قبل، مجوز مشروط و تسویه حساب جهت دانش آموختگان  قدیم و جدید
 •  ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود در مهرماه و بهمن ماه
 • صدور انواع گواهی و معرفی نامه های مورد نیاز دانشجویان جهت درمان و ....
 •  تعیین میزان بدهی دانشجویان متقاضی خارج از کشور
 •  
 •  
  

نام و نام خانوادگی:مریم غفوری

رشته تحصیلی: ارشد مشاوره خانواده

سمت: کارشناس واحد رفاه

تلفن مستقیم: 34173868

شرح وظایف

 • پرداخت تسهیلات (تحصیلی ، ضروری ، شهریه ، ازدواج ، فرزند ، عتبات و...) به دانشجویان متقاضی
 •  انجام امور مربوط به تسویه حساب دانش آموختگان و دانشجویان انتقالی ، جابجایی ، اخراجی و میهمان و صدور فرم میزان بدهی آنان به صندوق رفاه دانشجویان
 • درخواست صدور مجوز موکول بدهی مقطع قبل، مجوز مشروط و تسویه حساب جهت دانش آموختگان  قدیم و جدید
 •  ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود در مهرماه و بهمن ماه
 • صدور انواع گواهی و معرفی نامه های مورد نیاز دانشجویان جهت درمان و ....
 •  تعیین میزان بدهی دانشجویان متقاضی خارج از کشور
 •  
 •  

کلید واژه ها: کارشناسان اداره رفاه

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳