مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

نام خانوادگی : اکبری

نام : مجید

عنوان : دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

درجه علمی: استادیار

وضعیت استخدام :رسمی قطعی

آدرس محل کار و تلفن : اراک - سردشت – پردیس دانشگاه ؛ دانشکده پرستاری و مامایی، گروه میکروب شناسی

E- mail: majakbari @ yahoo.com

سوابق تحصیلی :

کارشناسی بیولوژی رازی کرمانشاه 1368

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس 1374

دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی تربیت مدرس 1393

گرایش های تحقیقاتی :

- کنترل عفونتهای بیمارستانی و مقاومت های میکروبی.

- شناسایی عوامل اتیولوژیک بیماری های عفونی به روش های بیوشیمیایی معمول و روش های نوین.

- استفاده از متابولیت های باکتریایی وباکتری ها در درمان بیماری ها)سموم ،پروبیوتیک و....(.

- پژوهش در زمینه توسعه روش های آموزش میکروبیولوژی تئوری ، عملی وارزیابی آنها

 

تلفن تماس : 08634173530

تعداد بازدید:۹۶۵