امور مالی

تعداد بازدید:۶۱۴
  

نام و نام خانوادگی: خانم حسن پور

سمت:رئیس امور مالی

رشته تحصیلی: حسابداری

تلفن مستقیم: 33838383

شماره تماس داخلی: 383

آدرس:

سوابق اجرایی

 •  

 

 

شرح وظایف

 • پیگیری بودجه و ابلاغ اعتباری صندوق رفاه،وزارتخانه و ستاد مرکزی دانشگاه
 • رسیدگی و پرداخت کلیه اسناد هزینه با توجه به اعتبار
 • نهایی کردن کلیه حواله ها و رسیدها و سندهای ارسالی به واحد مالی
 • رسیدگی به کلیه صورت وضعیتها و قراردادها و پیگیری اعتبار و پرداخت آنها
 • پرداخت و نهایی کردن اسناد مربوطه و تحویل اسناد به ستاد(واحد رسیدگی)
 • ثبت تعهدی کلیه اسناد ،ضمانت نامه ها ،سفته ها و استرداد ضمانت نامه ها و سپرده ها
 • انجام مکاتبات مربوط با ستاد مکاتبات مربوط به مفاصا حساب در سازمان تامین اجتماعی 
 • ثبت قراردادهای مالی و بیمه ها و ثبت ، پرینت و بایگانی اسناد مالی 
 • ثبت چکها در سامانه معین و تحویل آنها به بانک
  

نام و نام خانوادگی: آقای مجید محمدی

سمت:کارشناس مالی

رشته تحصیلی: حسابداری

 تلفن مستقیم: 33838383

شماره تماس داخلی:383 

آدرس:

سوابق اجرایی

 • مسئول دفتر معاون فرهنگی و دانشجویی
 •  
 •  

شرح وظایف

 • پیگیری بودجه و ابلاغ اعتباری صندوق رفاه،وزارتخانه و ستاد مرکزی دانشگاه
 • رسیدگی به کلیه اسناد هزینه با توجه به اعتبار
 • نهایی کردن کلیه حواله ها و رسیدها و سندهای ارسالی به واحد مالی
 • رسیدگی به کلیه صورت وضعیتها و قراردادها و پیگیری اعتبار و پرداخت آنها
 • تحویل اسناد به ستاد(واحد رسیدگی)
 • ثبت تعهدی کلیه اسناد ،ضمانت نامه ها ،سفته ها و استرداد ضمانت نامه ها و سپرده ها
 • ثبت قراردادهای مالی و بیمه ها و ثبت ، پرینت و بایگانی اسناد مالی 
 • ثبت چکها در سامانه معین و تحویل آنها به بانک
 •  
 •  
  

نام و نام خانوادگی: روح انگیز نوری

رشته تحصیلی: ارشد روانشناسی

تلفن مستقیم: 

شماره تماس داخلی: 

آدرس:

سوابق اجرایی

 • مسئول دفتر معاون دانشجویی فرهنگی
 •  
 •  

شرح وظایف

 • پیگیری بودجه و ابلاغ اعتباری صندوق رفاه،وزارتخانه و ستاد مرکزی دانشگاه
 • رسیدگی به کلیه اسناد هزینه با توجه به اعتبار
 • نهایی کردن کلیه حواله ها و رسیدها و سندهای ارسالی به واحد مالی
 • رسیدگی به کلیه صورت وضعیتها و قراردادها و پیگیری اعتبار و پرداخت آنها
 • تحویل اسناد به ستاد(واحد رسیدگی)
 • ثبت تعهدی کلیه اسناد ،ضمانت نامه ها ،سفته ها و استرداد ضمانت نامه ها و سپرده ها
 • ثبت چکها در سامانه معین و تحویل آنها به بانک
 •  
 •  
آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲