اهداف و رسالت معاونت

تعداد بازدید:۳۴۲

اهداف و رسالت معاونت

فعالیت‌های حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی نقش مهمی درارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد.

از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاهها شکوفائی استعدادهای آزاد جامعه می‌باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیتهای اجتماعی دانشجویان دارد به همین جهت در حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی تلاش برای تأمین رفاه و شرایط لازم زندگی دانشجوئی متناسب، ارتقاء تجلی ایمان دینی در رفتار های فردی و اجتماعی دانشگاهیان، ارتقاء خدمات فرهنگی، رفاهی و مشاوره تا سطح مطلوب، توسعه مشارکت دانشجویان در زمینه امور فرهنگی، رفاهی، مشاوره و خدمات روانشناختی، ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشجویان، ارتقاء مهارتهای زندگی دانشجویان، ارتقاء بهره گیری از تکنولوژی روز جهت خدمات فرهنگی، رفاهی و مشاوره براساس الگوی برنامه‌های توسعه طرح ریزی گردیده است.

ایجاد بستری مناسب برای شکوفائی استعدادهای دانشجویان در ابعاد جسمی، روحی، روانی و فکری از رهگذر حمایتهای مادی و معنوی از نهادهای دانشجوئی و نیز ارائه آموزشهای لازم در جهت تربیت دانشجویان کارآمد و توانمند، برای ورود به عرصه اجتماع و ارتقاء سطح جامعه و ایجاد مسئولیت پذیری در دانشجویان از مهمترین اولویتهای کاری این معاونت می باشد.

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲