آیین نامه های ورزشی

تعداد بازدید:۵۲۹

 آیین نامه المپیاد قهرمانی کشتی                            /file/download/page/646afb29bf835-.pdf

آیین نامه المپیاد ورزش های همگانی دانشجو                /file/download/page/646afcbc6a1bf-.pdf

آیین نامه انجمن های ورزشی                                /file/download/page/646afd28ddcba-.pdf

آیین نامه جشنواره ورزشی دانشجویان پسر بین الملل     /file/download/page/646afe5872d53-.pdf

آیین نامه جشنواره ورزشی دانشجویان دختر بین الملل    /file/download/page/646afec395110-.pdf

آیین نامه فنی المپیاد قهرمانی پسران                           /file/download/page/646aff7688e5b-.pdf

آیین نامه هنرهای فردی بدون سلاح                            /file/download/page/646affd41abec-.pdf

آیین نامه ورزشی پسران بین الملل                              /file/download/page/646b003f7d74a-.pdf

آیین نامه بازی های فکری                                          /file/download/page/646b00cb56985-.pdf

آیین نامه دومینو                                                      /file/download/page/646b01527cbd5-.pdf 

آیین نامه ورزش های الکترونیک                               /file/download/page/646b07fa12316-.pdf                                         

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۲