معرفی اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۲۶۹۹
  

نام و نام خانوادگی: خانم مریم سادات سجادی

سمت :رئیس اداره امور عمومی

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت بازرگانی - امور مالی

تلفن مستقیم:33838373

شماره تماس داخلی: 380

سوابق اجرایی

 • رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • کارشناس امور اداری ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرح وظایف

 • انجام کلیه امور اداری پرسنل معاونت فرهنگی و دانشجویی
 • نظارت بر صورت وضعیت آسانسورها، ایاب و ذهاب ،تاسیسات و تهیه مستندات و مدارک لازم
 • انجام پایش عملیاتی و نظارت بر انجام پایش سایر واحدها 
 • نظارت بر عملکرد واحدهای نقلیه ،تدارکات ،دبیرخانه ،خدمات و جمعداری اموال معاونت فرهنگی و دانشجویی
 • انجام مکاتبات اداری،پیگیری درخواست های خرید و تحویل کالاهای مورد نیاز معاونت فرهنگی و دانشجویی
 • تهیه و تنظیم کارکرد ماهیانه پرسنل معاونت و شرکتی
 • نظارت و کنترل سامانه تردد پرسنل
 •  

 

 
 
 

  

نام و نام خانوادگی: اکرم کرمی

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت

شماره تماس داخلی: 380

شرح وظایف

 • نظارت بر تحریرات واحد متبوع
 • نظارت و کنترل مرخصی و حضور و غیاب پرسنل
 • پیگیری مسائل اداری کارکنان
 • پیگیری ارزشیابی پرسنل
 •  
آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۳