معرفی اداره های زیر مجموعه

تعداد بازدید:۱۲۳۹

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻜﻲ از واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ از وزارت ﻣﺘﺒﻮع و ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﺪون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ارﺗﻘﺎء ﻧﺸﺎط ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻨﺶ ﺣﺮﻓﻪ اى در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺒﺴﻮط در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﮔﺮوﻫﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺖ ﻣﻲ ﮔﻤﺎرد. ﺑﺎ ورود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

اهداف:

۱- ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزى زﻣﻴﻨﻪ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺮاى اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﻫﻨﺮى و ﻗﺮآﻧﻲ

۲- ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاى ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزى داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮى و ﻗﺮآﻧﻲ

۳- ﭘﻴﺸﺒﺮد روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮى و ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﺪون

۴- اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزى داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺪون ﻗﺮآﻧﻲ و ﻛﺎﻧﻮن ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ در ﺧﻮر و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﺑﺎن در ﻛﺎﻧﻮن ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت

۵- آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎى داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺷﻴﻮه و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎى داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ.

۶- اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاى آﺷﻨﺎ ﺳﺎزى داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺲ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

۷- اﺟﺮاى اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎى داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را در اﺧﺘﻴﺎردارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎى داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

۸- اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ درﺑﺎره ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

9- پذیرا بودن دانشجویان مستعد و علاقه مند در جهت همکاری لازم ایشان با مدیریت تعالی فرهنگی در فضای مجازی و رسانه ای

10- ایجاد تشویق و انگیزه برای دانشجویانی که با مدیریت تعالی فرهنگی همکاری می نمایند توسط اختصاص کار دانشجویی در این امر و پرداخت مبالغی بدین منظور


 

تعاریف:

 

کانون های دانشجویی:

کانون های دانشجویی نهادهایی هستند که در قالب ضوابط مدون در زمینه هایی از قبیل دینی و مذهبی،ادبی و هنری، فرهنگ و اندیشه و اجتماعی فعالیت می کنند. کانون های دانشجویی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ،سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشجویی ،حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های اسلامی و براساس ضوایط ویژه در دانشگاه فعالیت می کنند.

 

انجمن های علمی دانشجویی :

جمعیتی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در یک دانشکده یا یک گروه آموزشی و یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. فعالیت های انجمن های علمی عبارت است از مناظره و نقد علمی، هم اندیشی و نشست های تخصصی ،مطالعات و پژوهش های علمی،نشر و ترویج یافته های علمی و فعالیت های کمک آموزشی

 

کانون قرآن و عترت :

کانونی است که در زمینه گسترش فرهنگ دینی و ترویج فعالیت های قرآنی و آشنایی با معارف قرآن کریم و سیره ائمه(ع) فعالیت می کند.

 

تشکل های دانشجویی:

تشکلهای دانشجویی یکی از بزرگترین بسترهایی است که دانشجو در کنار آموزشهای علمی به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در آن میپردازد، وقوف و آگاهی دانشجویان به چارچوبهای حقوقی و مدنی فعالیت در این تشکلها موجبات استحکام و پایداری یک تشکل را فراهم می آورد که خود منجر به رشد و شکوفایی جامعه و به تبع آن جامعه انسانی و فرهنگی می گردد. تشکلها شامل سه گروه انجمن اسلامی،بسیج و جامعه اسلامی می شود.

 

نشریات دانشگاهی:

کلیه نشریاتی که به صورت ادواری،؛گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، علمی ، اقتصادی ، هنری ، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکلها و نهادهای دانشگاهی ، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می شوند.

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۲